Kosti ry
kosti ry   www -osoite: www.keskipohjanmaa.net/kostiry

 
      ajankohtaista     kansalaistoiminnan keskukselle on avattu uusi internetsivusto osoitteessa www.kokkolankansalaistoiminnankeskus.net.   sivustolta löydät tietoa kanto (kansalaistoiminnan tiedonkeskus) -hankkeesta sekä myöhemmin myös hankkeen toiminnassa mukana olevat yhdistykset ja järjestöt sekä niiden yhteystiedot.      
      kanto-hanke   kansalaistoiminnan tiedonkeskus -hanke
4.4.2005 - 31.3.2008

kanto- eli kansalaistoiminnan tiedonkeskus -hanke on raha-automaattiyhdistyksen ja kokkolan kaupungin rahoittama kolmevuotinen yhdistysten ja järjestöjen hyväksi tarkoitettu suunnittelu- ja kehittämishanke. sen tavoitteena on mm. alueellisten kansalaisjärjestöjen toiminnan tehostaminen, toimintaedellytysten ja työllistämismahdollisuuksien parantaminen, hyvinvointipalvelujen saatavuuden parantaminen sekä hyvinvoinnin eri toimijasektoreiden välisen yhteistyön kehittyminen. tavoitteena on myös tätä kautta kokkolan seudun asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen.

tällä hetkellä tieto alueen yhdistysten ja järjestöjen tuottamista hyvinvointipalveluista ja tukimuodoista on melko hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. kanto-hankkeen tavoitteena on vuoden 2008 maaliskuuhun mennessä luoda kansalaistoiminnan tiedonkeskus, johon hajallaan oleva tieto kootaan yhteen helposti kaikkien saatavaksi. tiedot tullaan kokoamaan myös internetiin avoimeen tietopankkiin, jota kaikki voivat hyödyntää.

kanto-hankkeeseen sisältyy myös alueen yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen. mm. koulutuksen ja säännöllisten verkostopalaverien avulla pyritään parantamaan yhdistysten toimintaedellytyksiä, vahvistamaan ja tehostamaan keskinäistä yhteistyötä, kehittämään uusia palveluja ja tuen muotoja sekä tukemaan vapaaehtoisten jaksamista. hanke pyrkii myös tekemään yhdistystoimintaa näkyvämmäksi ja samalla saamaan uusia vapaaehtoisia mukaan. keskus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä alueen yhdistysten ja järjestöjen kanssa. kansalaistoiminnan tiedonkeskus on tarkoitettu kaikille.

hanke toivottaakin tervetulleeksi mukaan kaikki alueen yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan ja kehittämään kansalaistoiminnan tiedonkeskusta, edistämään keskinäistä yhteistyötä sekä parantamaan omia toimintaedellytyksiään.olemme nyt luomassa jotain uutta.

lähdethän mukaan!     yhteystiedot:   kanto-hanke   projektipäällikkö leo aittomäki pitkänsillankatu 23 67100 kokkola puh. 050 530 3473 leo.aittomaki@kokkola.fi    

kolmevuotinen hanke toimii ajalla 4.4.2005 - 31.3.2008. sitä rahoittavat raha-automaattiyhdistys (95 %) ja kokkolan kaupunki (5 %). hankkeen kokonaisbudjetti on n. 201 000 euroa, josta vuodelle 2007 on varattu 72 500 euroa. hankkeen hallinnoinnista vastaa kosti ry.    


    mikä on kosti ry?   kosti ry on keskipohjalaisten yhdistysten ja osuuskuntien oma järjestö, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllistä toimintaa keski-pohjanmaalla sekä sen toimijoiden verkostoitumista, toimintaedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia. yhdistys tuottaa koulutusta, tietoa, tutkimusta ja neuvontaa sekä tiedottaa yhteisötaloudesta. kostin jäseninä ovat sekä yksityiset yhteisötalouden kehittäjät että yhteisötalouden toimijat, yhdistykset ja osuuskunnat.     mitä yhteisötalous on?   yhteisötalous on ihmisten yhteisistä tarpeista lähtevää taloudellista toimintaa yhdistyksissä, osuuskunnissa ja säätiöissä.  kostin kautta vaikuttamaan
yhteisötalouden toimijoiden tietämys ja asiantuntemus on toivottua erilaisissa julkisen sektorin kokoon kutsumissa yhteisö- ja suunnittelutyöryhmissä.

ongelmaksi usein muodostuukin se, että tieto näiden työryhmien toiminnasta tai yleensä olemassaolosta, ei kulje yhteisötalouden toimijoille. ja toisaalta taas kuntien, kaupunkien ym. tahojen virkamiehillä ei ole selkeää kanavaa järjestöihin, jota kautta he voisivat saada kolmannen sektorin toimijoita mukaan työryhmiin.

kosti piirissä nousikin esiin ajatus yhteistyön tiivistämiseksi tällä sektorilla. kosti ry:n toiminta-ajatukseen kuuluu yhteisötalouden toimijoiden verkostoitumisen kehittäminen ja sitä kautta toimintaedellytysten parantaminen.

käytännössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että kolmannen sektorin toimijoiden edustus erilaisiin työryhmiin hoituisi kostin kautta.

kosti puolestaan välittäisi tietoa jäsenilleen työryhmien toiminnasta. näin saisimme äänemme kuuluviin virallisissa organisaatioissa ja oma työmme tulisi paremmin tunnetuksi.

kokkolan kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa on järjestetty kansallisia ja kansainvälisiä yhteisötalouden seminaareja, sekä käynnistetty yhteisötalouden foorumi, missä käsitellään julkisen sektorin ja yhteisöllisten toimijoiden välistä yhteistyötä. kokkolan kaupungin työllisyysstrategiassa kosti on edustettuna, kuten myös strategian toteuttamisvaiheessa.
keski-pohjanmaan liiton käynnistäessä artikla 6 ohjelman puitteissa seutukunnittaisten työllisyysstrategioiden kehittämistä kostia pyydettiin järjestöpuolen edustajaksi valmistelutyöryhmään.


jäsenyys

neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsentiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista yhteisötalouden asioista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä kehittämistoiminnasta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. jäsenillä ja jäsenjärjestöillä on mahdollisuus saada neuvontaa mm. seuraavilta aloilta: kirjanpito, verotus, leader ym. eu-hankkeet, osuustoiminta, varainhankinta, yhdistyksen perustamisasiat, projektin hallinta, työssä jaksaminen, työllistäminen ja tiedotus. jäsenille tarjotaan myös neuvontaa verkon kautta.

kostin ja keski-pohjanmaan kirjapainon yhteistyössä luotu maakunnallinen yhdistysrekisteri palvelee niin jäsenistöä kuin myös alueen muita toimijoita.
yhdistykseen voi liittyä sekä henkilö- että yhteisöjäseneksi.

olemme nyt luomassa jotakin sellaista, jota muualla ei ole tehty ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että yhteisötalouden toimijat eri sektoreilta tulevat mukaan!

kosti toivoo asian tiimoilta keskustelua, kannanottoja ja ideoita, joita voi lähettää sähköpostilla alla oleville henkilöille.
 

 

lisätietoja kosti ry:stä saat seuraavilta henkilöiltä:

    puheenjohtaja laila lampinen-hietikko puh. 040-588 4161 laila.lampinen-hietikko@regionline.fi     varapuheenjohtaja tamara turpeinen puh. 040-740 9520tamara.turpeinen@regionline.fi
    esa erkkilä puh: 06-872 275 gsm: 040-557 5602 esa.erkkila@kotinet.com     kaarina niemi puh. 044-336 0122 kaarina.niemi@koh.kpnet.com           kari laaksonen puh: 040-756 0247       gun-may prest puh. 0500-564 251 gun-may.prest@regionline.fi     kaija store puh. 044-031 3678 kaija.store@gmail.com  
         
       
   

 


  linkit

eu-tietoutta
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/

linkit alueellisten te-keskusten sivuille
http://www.te-keskus.fi/

leader toimintaryhmät
http://www.pirityiset.fi
http://www.rieskaleader.fi

muut

pestipalveluiden omatsivut
http://www.pesti.net/

raha-automaattiyhdistyksen avustuksista
http://www.ray.fi/avustustoiminta/index.php

sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton sivut
http://www.stkl.fi/

ajankohtaista varainhankinnasta
http://www.varainhankinta.net/

ajankohtaista tietoa yhdistystoimintaan liittyvistä asioista
suomen liikunta ja urheilu ry
http://www.slu.fi/

iltapäivätoimintaan liittyvissä asioissa
nuori suomi ry/iltapäivätoiminta
http://www.nuorisuomi.fi/

uusien yrittämisen mallien opas
http://www.mol.fi/tiepa/final/index.html

hyödyllisiä lomakkeita verkossa
http://lomake.fi/

kansalaisen käsikirja
http://www.suomi.fi/

yhdistysrekisteriasioista ym.
http://www.prh.fi/

alv-opas, kotitalous työnantajana, uuden yrittäjän vero-opas ym.
http://www.vero.fi/julkaisut

osuuskunnan perustamisopas
http://www.pellervo.fi/wuokko

kansan sivistystyön liiton kotisivut
http://www.ksl.fi/

kansalaisfoorumi- järjestötoiminnan tietopalvelu
http://www.kansalaisfoorumi.fi/index.php?lk_id=4

Yhteystiedot
Kosti ry

Salmenhaantie 24
67200 Kokkola


Puhelin

Puh.040-7409 520

Sähköposti

tamara.turpeinen@regionline.fi

Www-sivu

www.keskipohjanmaa.net/kostiry

Kotikunta

Kokkola

Toimiala

Muiden järjestöjen toiminta